Sephia

11 tekstów – auto­rem jest Sephia.

Nie przep­raszaj. Przep­rasza się za coś bar­dzo złego, złego dla Ciebie. Za coś, co czy­ni Cię pus­tym w środ­ku a za­razem smut­nym i win­nym. Przep­roś wpierw sa­mego siebie za to, że poz­wo­liłeś za­dać so­bie ten ból. Po­tem przep­roś, tym sa­mym obiecując, że już nig­dy nie po­pełnisz te­go sa­mego błędu. W in­nym ra­zie, twe słowa poz­ba­wione są wartości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2012, 01:18

Cza­sem jed­na po­zytyw­na myśl, pot­ra­fi przyćmić swym blas­kiem ciem­ność nasze­go życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 marca 2012, 21:14

To niepew­ność wiąże noc z dniem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 lutego 2012, 21:16

Nie wi­dać już łez, w głębi­nach oceanu myśli. To tam za­pada cisza. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 lutego 2012, 22:41

Po pros­tu trwaj...w mych wspom­nieniach. Wte­dy i ja po­zos­tanę cicho nucąc pieśń o To­bie. Jak biały gołąb, który uwięziony w klat­ce, nie może połączyć wiado­mością dwóch sa­mot­nych serc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2012, 16:57

Po­zos­ta­je je­dynie to uj­mujące uczu­cie bez­radności. Cier­pienia, które prze­pełnia nas gdy sprag­nieni słońca spogląda­my na sza­re, zachmurzo­ne niebo. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 stycznia 2012, 17:22

"W szu­mie wiat­ru słowa grają dru­gi głos." 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 stycznia 2012, 15:11

Kwiaty pok­ry­te rosą, pachnące nadzieją pod błękit­nym niebem kwitną. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 stycznia 2012, 15:13

Aż naz­byt często zdarza nam się za­pom­nieć o dom­niema­niu niewin­ności, zwłaszcza u bliskich. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 stycznia 2012, 00:21

Ludzie nie oba­wiają się złudzeń a prawdy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 grudnia 2011, 18:00

Sephia

Sephia

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność